Trình soạn thảo Latex với Blogspot

Build LaTeX
\begin{filecontents}{ex_test.sty}
% Nội dung của ex_test.sty
\end{filecontents}
\documentclass[12pt,a4paper,onecolumn,titlepage,openany,twoside]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsmath,amssymb,yhmath,mathrsfs,esvect,fontawesome,xcolor}
\usepackage{changepage}
\strictpagecheck
\usepackage{enumerate}
\def\H{\bfseries\fontfamily{pag}\selectfont}
\def\mau{magenta}
% \def\mau{tral!60!black}% Màu form
\def\topset{0.3} %kc giữa đáy header và vùng vb
\def\botset{0.3} %kc giữa đỉnh footer và vùng vb
\def\tren{1.5}\def\duoi{1.5}\def\trai{1.5}\def\phai{1.5} 
\usepackage[top=\tren cm, bottom=\duoi cm, left=\trai cm, right=\phai cm]{geometry}
% \usepackage[dethi]{ex_test}
\usepackage[loigiai]{ex_test}
%%%%%%%%%%%%% Thông tin tiêu đề
\def\duoitrai{\faFacebookSquare\, Nguyễn Hữu Phức}
\def\duoiphai{Mr.Phúc Math}
\usepackage[most]{tcolorbox}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{titletoc,titlesec,eso-pic}
\usepackage{tkz-euclide}
\usepackage{setspace}
\setstretch{1.35}
\usepackage{tikz-3dplot}
\usepackage{tikz}
\usepackage{tkz-tab}
\usetikzlibrary{shapes,shapes.geometric,arrows,calc,intersections,angles,patterns,arrows,decorations.pathmorphing,backgrounds,positioning,fit,petri,shapes.symbols,matrix,tikzmark}
\usetikzlibrary{positioning,decorations.text,decorations.pathmorphing}% Để uốn cong văn bản
\usetikzlibrary{shadings,fadings} %ĐỔ BÓNG
\tikzfading[name=fade out, inner color=transparent!0,outer color=transparent!100]
\tikzfading[name=fade left, top color=transparent!0,bottom color=transparent!0,middle color=transparent!100]
\tikzfading[name=fade right,left color=transparent!0,right color=transparent!100]
%Lệnh viết tắt
\newcommand{\hoac}[1]{\left[\begin{aligned}#1\end{aligned}\right.}
\newcommand{\heva}[1]{\left\{\begin{aligned}#1\end{aligned}\right.}
\everymath{\displaystyle}
%%%%%%%%%%%%
\renewtheorem{ex}{\H\color{\mau}Câu}
\newtheorem{vd}{\H\color{\mau}Ví dụ}
\newtheorem{bt}{\H\color{\mau} Bài}
\def\loigiaiEX{\tikz[]{
		\draw (0,0)++(0.5*\textwidth,0) node[inner sep=0pt] {\H\color{\mau}\strut\faEdit\ Lời giải.};}\vspace*{-2mm}}
\def\qedEX{\color{\mau}\ensuremath{\square}}
%%%%%%% Đn lại A.B.C.D
\renewcommand*\circled[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
		\node[shape=circle,draw=\mau,fill=\mau,inner sep=1pt] (char) {#1};}}
\renewcommand{\TrueEX}{\stepcounter{dapan}{\circEX{\textbf{\H\color{white}\Alph{dapan}}}} \ignorespaces}
\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\circled{\textbf{\H\color{white}\Alph{dapan}}}} \ignorespaces}
%---Chọn đáp án
\renewcommand*\circEX[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{\node[shape=circle,draw=red,inner sep=1pt,fill=red] (char) {\bf\H\color{white} #1};}}
%%%%%%%
\renewcommand{\baselinestretch}{1.4}
\renewenvironment{center}{\parskip=0pt\par\nopagebreak\centering}{\par\noindent\ignorespacesafterend}
%%%%%%%
%--In đáp án
\newtcbox{\tbhbox}{on line, arc=2pt, arc is angular, colback=white, colframe=\mau, before upper={\rule[-3pt]{0pt}{10pt}}, boxrule=1pt, boxsep=0pt, left=2pt, right=2pt, top=2pt, bottom=.5pt}
\renewcommand{\inputansbox}[2]{
	\renewenvironment{Solution}[1]{\begin{lrbox}{\myboxans}\begin{minipage}{\linewidth/#1-4\fboxsep}\parbox[b]{0.55\linewidth}{\fontfamily{pag}\selectfont\bfseries\color{\mau}##1.}\bf\color{red}\fontfamily{pag}\selectfont}{\end{minipage}\end{lrbox}\tbhbox{\usebox{\myboxans}}}
	\begin{flushleft}
		\input{#2}
	\end{flushleft}
}
\newcommand{\indapan}[2]{
	\begin{center}
		\begin{tikzpicture}
			\node[thick,scale=1,fill=white,draw=\mau,minimum width=3.5cm,minimum height=0.05cm,rounded corners=2mm]{\H\color{\mau} BẢNG ĐÁP ÁN};
		\end{tikzpicture}
	\end{center}
	\inputansbox{#1}{#2}
}
\usepackage[most]{tcolorbox}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{fancyhdr}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
%========== renewdotlinefullex ================
\renewcommand{\dotlinefull}[1]{
	\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\circled{\textbf{\H\color{\mau}\Alph{dapan}}}}.}
	\renewcommand{\TrueEX}{\stepcounter{dapan}{\circled{\textbf{\H\color{\mau}\Alph{dapan}}}}.}
	\def\True{\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}}
	\AtBeginEnvironment{#1}{
		\renewcommand{\loigiai}[1]{
			\setlength{\paroutindent}{\expandafter\parindent}
			\setbox0=\vbox{\hbox{\noindent\begin{minipage}{\linewidth-1cm}
						\setlength{\parindent}{\paroutindent}##1\end{minipage}}
			}
			\linepar=\ht0
			\pgfmathparse{round((\linepar-\fboxsep)/(\lineheight))}
			\par\noindent\textbf{\loigiaiEX }
			\renewcommand{\baselinestretch}{3}{\bf\color{\mau}\tiny\dotlineEX{\pgfmathresult}}
		}
	}
}
\everymath{\displaystyle}
\usepackage{lipsum}
%%%HEADER AND FOOTER
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhead[RE]{}
\fancyhead[LE]{\rightmark}
\fancyhead[LO]{}
\fancyhead[RO]{\rightmark}
\cfoot{}
\usepackage{eso-pic}
\AddToShipoutPicture{
\ifodd\thepage
\begin{tikzpicture}[overlay,remember picture]
\path ($(current page.south east)+(135:1.5)$) node[path fading=fade out,fill=\mau!65,minimum size=15pt,double,inner sep=4pt,
regular polygon, regular polygon sides=6,shape border rotate=60,font=\H](char){\thepage\;}
node[minimum size=15pt,inner sep=4pt,
regular polygon, regular polygon sides=6,shape border rotate=60,font=\H](A){\thepage\;};
\path ($(current page.south west)+(45:1.5)+(0.75,-3pt)$) node[anchor=west] (B)%
{\color{\mau}{\H\, \duoitrai}};
\draw[thick,\mau] ($(A.west)-(0.05,0)$)--($(B.east)+(0,3pt)$);
\end{tikzpicture}
\else
\begin{tikzpicture}[overlay,remember picture]
\path ($(current page.south west)+(45:1.5)$)
node[path fading=fade out,fill=\mau!65,minimum size=15pt,inner sep=4pt,
regular polygon, regular polygon sides=6,shape border rotate=60,font=\H] (char){\thepage\;}
node[minimum size=15pt,inner sep=4pt,
regular polygon, regular polygon sides=6,
shape border rotate=45,font=\H](A){\thepage\;};
\path ($(current page.south east)+(135:1.5)-(0.75,3pt)$) node[anchor=east] (B)%
{\color{\mau}{\H\, \duoiphai}};
\draw[thick,\mau] ($(A.east)+(0.05,0)$)--($(B.west)+(0,3pt)$);
\end{tikzpicture}
\fi
}
\begin{document}

\end{document}

Đăng nhận xét Hãy là người "bình luận"

1. Nội dung bình luận đúng với chủ đề bài viết và không chứa các từ ngữ thô tục.
2. Nội dung bình luận không kèm theo các link spam.
➥ Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.
➥ Nếu vi phạm một trong hai điều trên sẽ bị xóa bình luận hoặc BAN vĩnh viễn.
3. Bạn có thể Upload Ảnh bất kì để lấy link và dán vào khung bình luận và ấn xuất bản ảnh sẽ được tải lên.